Συντομα Κοντά σας με  ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 σκοπεύει, μέσω της ποιοτικής διασφάλισης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη με δεδομένη την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων. Παρέχεται η υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται ότι :

  • επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις
  • εντοπίζονται οι  διεργασίες που χρειάζονται για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και την εφαρμογή τους σε όλη την έκταση της επιχείρησης
  • προσδιορίζεται η σειρά και η αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών
  • καθορίζονται κριτήρια και μέθοδοι που χρειάζονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικά
  • υπάρχει διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών
  • παρακολουθούνται, να μετρώνται και να αναλύονται οι διεργασίες αυτές και
  • θέτονται σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών αυτών.

 

Κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

  • η πλήρης εξέταση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015
  • η εξαίρεση απαιτήσεων, που δύνανται να εξαιρεθούν και που δεν απαιτούνται από τις διεργασίες
  • η ενσωμάτωση διαδικασιών, τεκμηρίωσης και αρχείων που ήδη εφαρμόζονται και τηρούνται

 

ι

 

 

Θωρακίζουμε κτηρια και ανιχνεύουμε Ηλετρομαγνητικά πεδια που βάλουν περιοχές, κτηρια και οικισμούς λόγω υπαρξης πάρκων ραδιοτηλεσκοπίων ......

 

To Aktinovolia.com Σύμτομα Θα παρέχει απόλυτα πιστοποιημένα τις υπηρεσίες του