ΚΕΡΑΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ

Aρθρο 964
Κεραίες 1. Ορισμοί
('Aρθρο 1 του ν. 2801/2000 – άρθρο 25 του ν. 3185/2003)Α. Σταθμός: 'Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
3. Πάρκο Κεραιών: Καθορισμένος ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
Γ. Διαχειριστής πάρκου κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την οργάνωση και συντήρηση, καθώς κατά τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών.
Δ. Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.
2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά
Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοίας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε για την αεροναυτική ραδιοπλοήγηση είτε για επικοινωνίες και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
δ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίσταται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
(γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.
ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CΒ για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
στ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων.
ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων. συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.).
η) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.


Β. Πριν από νέα κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής, ο κάτοχος του σταθμού πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ή την τροποποίησή της. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από καινού δύο ή περισσότεροι φορείς, η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.
Γ. Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η εκχώρηση ή έγκριση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, η συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
Δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται για κάθε περίπτωση νέας ή υφιστάμενης κατασκευής, τα στοιχεία και οι όροι που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην άδεια, η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 124 Α' ).
Ε. Για την εγκατάσταση σταθμών των εταιρειών που παρέχουν Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, επιτρέπεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής:
α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του, υποχρεωτικώς, αφημένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1577/1985.
β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: 'Όπως στην περίπτωση α’ , καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.
ΣΤ. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικό μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. 'Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. 'Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.


Ζ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του όρθρου 28 του ν. 1577/ 1985) και, κατ' εξαίρεση, των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, αρμόδιων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.).
Η. Για την τοποθέτηση, σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν, των σχετικών εγκαταστάσεων, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των πολεοδομικών εγκρίσεων και να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση από τον οικείο Νομάρχη των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών αποτελεί προϋπόθεση της πολεοδομικής έγκρισης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992.
Για την πολεοδομική έγκριση των κατασκευών κεραιών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε σταθερή βάση, κεραιών συγκαναλικού δικτύου (ΤΕΤΑΑ) και των κεραιών διασύνδεσής τους με το σταθερό δίκτυο, οι οποίες εγκαθίστανται εντός των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, κύριων και βοηθητικών, για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, αρμόδια είναι η υπηρεσία που έχει χορηγήσει την οικοδομική άδεια της ολυμπιακής εγκατάστασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων και Πολιτισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης της πολεοδομικής έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η σύνδεση των εγκαταστάσεων όλων των σταθμών και των κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται, ύστερα από έγγραφο της πολεοδομικής υπηρεσίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και είναι δυνατή η σύνδεση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ανακαλέσουν τις άδειες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή διάταξη για οποιονδήποτε λόγο την άμεση διακοπή λειτουργίας των σταθμών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους κοινωφελείς οργανισμούς του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι οφείλουν να διακόψουν αμελλητί την παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας στους σταθμούς αυτούς.
Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοκινούμενων ή μεταφερόμενων κατασκευών κεραιών (τοποθετημένων επί οχήματος πλήρως αυτόνομων με ιστό ύψους έως δώδεκα (12) μέτρων και εξοπλισμό εκπομπής και λήψης) σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ή κεραιών συγκαναλικού δικτύου (ΤΕΤΑΑ) και κεραιών διασύνδεσής τους με το δίκτυο, οι οποίες (κατασκευές κεραιών) χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 της Κ.υ.α. 53571/2000 (ΦΕΚ 1105 Β) "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά", καθώς και η εκχώρηση των αναγκαίων συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Οι κατασκευές κεραιών της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1 παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.


Για τη νόμιμη λειτουργία ασυρματικών συστημάτων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους, τα οποία αποτελούν συστήματα αυτοκινούμενα ή μεταφερόμενες κατασκευές (όπως μονάδες δορυφορικών μεταδόσεων, σταθμοί μικροκυματικών ζεύξεων, σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, των Ολυμπιακών Χρηστών, των διαπιστευμένων μέσων ενημέρωσης, της Ολυμπιακής Οικογένειας, της Ο.Ε.Ο.Α. "Αθήνα 2004") και τα οποία λειτουργούν εντός και εκτός ολυμπιακών εγκαταστάσεων και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται μόνον έκδοση από την Ε.Ε.Τ.Τ.
προσωρινής άδειας ορισμένης διάρκειας για τη χρήση ραδιοσυχνότητας. Τα ασυρματικά συστήματα της παρούσας παραγράφου παύουν να χρησιμοποιούνται και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους, με τη λήξη των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.
Ι. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 'Έως την έκδοση της παραπάνω απόφασης ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία.
ΙΑ. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 213 Α') αντικαθίσταται ως εξής: α) Να εκπέμπουν αποκλειστικά εντός της ζώνης 470 έως 838 ΜΗΖ εκτός των διαύλων όπου εκπέμπει η Ε.Ρ.Τ. ή αυτών που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα με βάση τη Συμφωνία της Στοκχόλμης (ν. 1552/1985 ΦΕΚ 90 Α'), αποκλειστικά από ένα μόνο δίαυλο ανά κέντρο εκπομπής, τον οποίο χρησιμοποιούσαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης και μόνο από εγκαταστάσεις εκπομπής που λειτουργούσαν νόμιμα κατά την ίδια ημερομηνία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να επιτραπεί η μετεγκατάσταση ή η εγκατάσταση νέων κέντρων ή άλλων θέσεων εκπομπής εντός του ίδιου νομού και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση. Εφόσον στους ανωτέρω σταθμούς χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να εκπέμπουν αποκλειστικά από τα κέντρα και τις θέσεις εκπομπής που προβλέπονται στις οικείες κανονιστικές διατάξεις.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ε.Ρ.Τ., του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προσφορότερο κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η άμεση διακοπή με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθμού που προκάλεσε την παρεμβολή.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της ποινικής δίωξης του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2328/ 1995.
ΙΒ. 'Όλες οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υποχρεούνται σε αδειοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του, οι κάτοχοι των κατασκευών κεραιών υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:
α) Οι κατασκευές κεραιών που έχουν άδεια εγκατάστασης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β) Οι κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την παράγραφο 2Α του παρόντος άρθρου.
γ) Οι κατασκευές κεραιών των οποίων κάτοχοι είναι το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για αυτές τις κατασκευές κεραιών θα πρέπει να γίνει καταγραφή εντός έτους, με την υποβολή σχετικών δηλώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

3. Σήμανση κατασκευών κεραιών
Α. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί αρχείο όλων των κατασκευών κεραιών και για κάθε κατασκευή κεραίας εκχωρεί μοναδικό αριθμό εγγραφής της στο αρχείο αυτό. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από καινού δύο ή περισσότεροι φορείς, ο αποδέκτης του μοναδικού αριθμού εγγραφής κατασκευής κεραίας υποχρεούται να γνωστοποιεί τον αριθμό και στους υπόλοιπους φορείς. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το σύστημα δήλωσης των κεραιοσυστημάτων από όλους τους κατόχους κατασκευών κεραιών και εκχώρησης των μοναδικών αριθμών. Για κατασκευές κεραίας για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 829 και μέχρι την εκχώρηση νέων αριθμών, ως αριθμοί εγγραφής των κατασκευών κεραιών θεωρούνται οι αριθμοί των αδειών.
Β. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής κατασκευής κεραίας.
4. Εγκατάσταση κεραιών σε δάση - Πάρκα κεραιών
Α.επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου Νομάρχη και με την προϋπόθεση προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή, εφόσον αυτή δεν απαιτείται, της εκχώρησης ή της έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας.
Β. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Γ. Με καινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των πομπών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα αυτά.
Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και διαχειριστών πάρκων κεραιών, το σύστημα εποπτείας των ραδιοεκπομπών, οι κανονισμοί λειτουργίας των πάρκων κεραιών, οι οικονομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στα πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, οι λεπτομέρειες για την κοινή χρησιμοποίηση κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους σταθμών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Οι κάτοχοι των εγκατεστημένων στα πάρκα κεραιών και σταθμών καταβάλλουν ενοίκιο και τέλη που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ειδικά για τα ραδιοτηλεοπτικά πάρκα του Νομού Αττικής, η ανάθεση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνεται κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι σχετικοί με την ομαλή και ιδίως ασφαλή λειτουργία του εθνικού αερολιμένα στην περιοχή Σπάτων.
Ε. Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (έργα/μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών, των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών και του συστήματος εποπτείας της αγοράς και ελέγχου διακίνησης ασυρματικών συσκευών και συσκευών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


5. Ποινές
Α. Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης, ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσου έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών, ή η παροχή με δόλο, εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δύο εκατομμυρίων (2.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του.
θ. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις.
Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α' και Β' θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κ.Π.Δ.
Γ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιβάλλεται στους κατόχους παράνομων κατασκευών κεραιών στην ξηρά, διοικητικό πρόστιμο, ύψους από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.
Δ. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι και ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.
Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών.
ΣΤ. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κατατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής ή νομαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Aρθρο 965
Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά
('ρθρο 24α Ν. 2075/1992 - 'ρθρο 41 του Ν. 2145/1993 - άρθρο 34 Ν 2166/1993 - άρθρο 5 του Ν 2181/1994 - άρθρο 5 παρ 5 Ν 2328/1995 - άρθρο πέμπτο παρ. 3Β του ν. 2246/1994 - άρθρο έκτο Ν 2257/1994)

1. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής 'μυνας, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, εξαιρουμένης της λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για απευθείας λήψη από το ευρύ κοινό, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες πομποί αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημίας στο δάσος, κατόπιν αδείας του οικείου νομάρχη.
Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν την ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών οίκοθεν ή ύστερα από προτάσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που αφορούν τη δημιουργία, χρήση και λειτουργία πάρκων κεραιών. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατό να ανατίθεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα η υλοποίηση του έργου της δημιουργίας πάρκου κεραιών.
4. Στις κοινές αποφάσεις για τα πάρκα κεραιών σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις για την υποχρεωτική ένταξη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα κεραιών.
5. α. Επιτρέπεται ύστερα από ομόφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.1577/1985 και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λ.π.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής:
(1) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφιερωμένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου.
(2) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: Όπως στην περίπτωση (1) και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τ.μ. και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον 5 μ.
β. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25τ.μ.και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τ.μ. και το ύψος του τα 3,5 μέτρα.
γ. 'Όταν ο οικίσκος και η δομική κατασκευή τοποθετούνται στο δώμα δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.
δ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός η εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (π.χ. περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 1577/1985) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών ή και της Ε.Π.Α.Ε. κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών σ’ αυτές διατάξεων και περιορισμών.
ε. Για την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
Αίτηση του ενδιαφερομένου
Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του έργου
Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται και διάγραμμα κάλυψης
Σχηματική τομή του κτιρίου με υψόμετρα, σε κλίμακα 1:200 και κάτοψη δώματος ή χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:50, όπου απαιτείται
Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα της δομικής κατασκευής επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
Στατική μελέτη του οικίσκου και της δομικής κατασκευής επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κεραίες με δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών, στις περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάμενο κτίριο ή μελέτη ενίσχυσής του, όταν απαιτείται.
Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάμενου κτιρίου
Οι κατά το εδάφιο (δ) εγκρίσεις, όπου απαιτείται
Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, ότι το κτίριο πάνω ή εντός του οποίου τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις υφίσταται νομίμως
στ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων του εδαφίου (α) με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
ζ. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (έργα - μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών και των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών.
7. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι εφαρμοζόμενοι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των εγκρίσεων.

 

.