Διαθέτουμε σε χρήση το NARDA Survay meter Model8712 ένα αξιόπιστο calibrated μηχάνημα για High Frequencies μετρήσεις από 300KHz to 40GHz με τα κατάλληλα probes (Antennas)

Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία από κάθε κεραία ορίζεται στην υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008).
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα:


Ο τρόπος διενέργειας•ΕΛΟΤ EN 61566:1999 «Mετρήσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας – Ένταση πεδίου
στην περιοχή συχνοτήτων 100 kHz έως 1 GHz»
Ο τρόπος διενέργειας•ΕΛΟΤ ΕΝ 50383, 2003 “Βασικό πρότυπο για τον υπολογισμό και την μέτρηση έντασης του ηλεκτρομαγνητικού
πεδίου και του SAR σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου σε ραδιοσταθμούς βάσης και σταθερούς τερματικούς
σταθμούς για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (110 MHz - 40 GHz)”
Ο τρόπος διενέργειας•ΕΛΟΤ EN 50400, 2006 “Βασικό πρότυπο για την επίδειξη συμμόρφωσης σταθερού εξοπλισμού για
ραδιομετάδοση (110MHz-40GHz) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με
τους βασικούς περιορισμούς ή τις στάθμες αναφοράς σχετικά με την έκθεση γενικού πληθυσμού στα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία”


Ο τρόπος διενέργειας•CEPT Revised ECC/REC/(02)04, “Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9 kHz – 300 GHz)”
Ο τρόπος διενέργειας•ETSI EG 202 373 V.1.1.1, 2005 “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to the
methods of measurement of Radio Frequency (RF) fields”
Ο τρόπος διενέργειας•ΙΕΕΕ Std C95.3-2002, «ΙΕΕΕ Recommended Practice For Measurements and Computations of Radio Frequency
Electromagnetic Fields with Respect to Human Exposure to Such Fields, 100kHz-300GHz»
Ο τρόπος διενέργειας•Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-3, 2007 «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 3: Τεχνικές
Δοκιμών και Μετρήσεων - Όρια», Έκδοση 1η


Ο τρόπος διενέργειας•ΕΛΟΤ EN 50420, 2006 “Βασικό πρότυπο για την αποτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία από αυτόνομο πομπό ευρυεκπομπής (30 MHz - 40 GHz) ”.
Ο τρόπος διενέργειαςΠρέπει επίσης να αναφερθεί εδώ πως το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ε.Ε.Α.Ε. έχει διαπιστευτεί από το
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025,
να διενεργεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων (όπως καθορίζεται στο
πιστοποιητικό διαπίστευσης για δοκιμές με αρ. 117(2),16/04/2007).
Ο τρόπος διενέργειαςΠραγματοποιούνται σειρές μετρήσεων που αφορούν τις εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου, του μαγνητικού πεδίου και την
πυκνότητα ισχύος, σε σημεία που κρίνεται από το κλιμάκιο της υπηρεσίας μας ότι πρέπει να διεξαχθούν μετρήσεις
προκειμένου να ελεγχθούν οι πιο «επιβαρημένες» από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θέσεις και συνθήκες
έκθεσης του κοινού και να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή όχι με τα όρια ασφαλούς έκθεσης που καθορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία.