Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε .απο υψηλές συχνότητες

Μετρήσεις HF LFΜετρήσεις HF LF

(Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου > WiMax,

Επίσης απο Χαμηλές συχνότητες (Καλώδια γραμμών μεταφοράς υψιλής τάσεως υπέργεια η υπόγεια, υποσταθμούς μέσης και υψηλής τάσεως , φωτοωολταικά πάρκα και αιολικά πάρκα, μετρητές ρεύματος και μεγάλους μετασχηματιστές και υποσταθμούς Ισχύως)

Παρέχουμε μετρήσεις και πιστοποιούμε για για την ασφάλεια των χώρων σας στηριζόμενοι σε διεθνή πρότυπα ασφαλείας καθώς και στις Ελληνικές κείμενες διαταξεις ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

antennas 6GHz antennas 6GHz

Παρέχουμε δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη από το ειδικό τμήμα της εταιρείας μας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, παρέχονται καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. 

Ακολουθούμε συγγεκριμένη διαδικασια μετρήσεων και σας παρέχουμε ασφαλη και αξιόπιστα αποτελεσματα επίσης σας καθοδιγούμε και συμβουλεύουμε για τα περεταίρω σας βήματα και εφόσον χρήζει ο χώρος σας περετέρω προστασίας .

antennas 6GHz antennas 6GHz

Διαδικασία Μέτρησης

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από κλιμάκιο του Aktinovolia.com για Μη Ιοντιζουσες Ακτινοβολίες με σκοπό την καταγραφή των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης ή όχι με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006) με θέμα “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” και στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Τα όρια αυτά αναλύονται περαιτέρω στην επόμενη παράγραφο.

antennas 6GHz antennas 6GHz

Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία ορίζεται στην υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008).

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα:

antennas 6GHz antennas 6GHz

•ΕΛΟΤ EN 61566:1999 «Mετρήσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας – Ένταση πεδίου

στην περιοχή συχνοτήτων 100 kHz έως 1 GHz»

• ΕΛΟΤ ΕΝ 50383, 2003 “Βασικό πρότυπο για τον υπολογισμό και την μέτρηση έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και του SAR σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου σε ραδιοσταθμούς βάσης και σταθερούς τερματικούς σταθμούς για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (110 MHz - 40 GHz)”

•ΕΛΟΤ EN 50400, 2006 “Βασικό πρότυπο για την επίδειξη συμμόρφωσης σταθερού εξοπλισμού για ραδιομετάδοση (110MHz-40GHz) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τους βασικούς περιορισμούς ή τις στάθμες αναφοράς σχετικά με την έκθεση γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία”

•CEPT Revised ECC/REC/(02)04, “Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9 kHz – 300 GHz)”

•ETSI EG 202 373 V.1.1.1, 2005 “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to the methods of measurement of Radio Frequency (RF) fields”

•Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-3, 2007 «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπι-κοινωνιών - Μέρος 3: Τεχνικές Δοκιμών και Μετρήσεων - Όρια», Έκδοση 1η

Πραγματοποιούνται σειρές μετρήσεων που αφορούν τις εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου, του μαγνητικού πεδίου και την πυκνότητα ισχύος, σε σημεία που κρίνεται από το κλιμάκιο της υπηρεσίας μας ότι πρέπει να διεξαχθούν μετρήσεις προκειμένου να ελεγχθούν οι πιο «επιβαρημένες» από πλευράς ηλεκτρο-μαγνητικής ακτινοβολίας, θέσεις και συνθήκες έκθεσης του κοινού και να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή όχι με τα όρια ασφαλούς έκθεσης που καθο-ρίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Ανάλογα με τη θέση του σταθμού βάσης και το πλήθος των εξυπηρετούμενων χρηστών κινητών τηλεφώνων, οι σταθμοί βάσης μπορούν να απέχουν μεταξύ τους, από μερικές εκατοντάδες μέτρα, σε μεγάλες πόλεις, μέχρι μερικά χιλιόμετρα σε αγροτικές περιοχές. Τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας χωρίζονται σε γεωγραφικές περιοχές που ονομάζονται κυψέλες, η καθεμία από τις οποίες εξυπηρετείται από ένα σταθμό βάσης. Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν το σύνδεσμο του χρήστη με το δίκτυο. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρηση της σύνδεσης των κινητών τηλεφώνων με το δίκτυο, καθώς οι χρήστες μετακινούνται από τη μία κυψέλη στην άλλη.

 

M ετράμε τα παρακάτω μεγέθη :
Πυκνότητα ισχύος S ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων που δημιουργούνται εξαιτίας της ασύρματης εκπομπής κινητής τηλεφωνίας καθώς και από δίκτυα εκπομπής WiMax κινητής τηλεφωνίας μέτρηση σε μW/m2

Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση από χαμηλές συχνότητες ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για τα οποία ευθύνονται γραμμικοί αγωγοί μεταγωγής υψηλής τάσης ή μεγάλοι πίνακες διανομής ισχύος σε V/m (βολτ ανά μέτρο): δημιουργούνται εξαιτίας της ηλεκτρικής τάσης στα καλώδια των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τις ηλεκτρικές συσκευές, τον ηλεκτρικό πίνακα κ.α. (συνήθως σε υπνοδωμάτια ή σε χώρους όπου δεν είναι απαραίτητη η συνεχ ής ηλεκτροδότηση συσκευών ή κυκλωμάτων)

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μετρώντας πυκνότητα ροής μαγνητικών πεδίων σε nT και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων σε μΑ/m2

Μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης σώματος (Body Voltage) σε mV (μίλι βολτ): αναπτύσσεται στο ανθρώπινο σώμα εξαιτίας της έλξης των γραμμών ηλεκτρικού πεδίου σε οποιονδήποτε ηλεκτροδοτημένο χώρο (σε περιπτώσεις που επιθυμούμε τον μηδενισμό των ηλεκτρικών πεδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας)

Μελεταμε την εφαρμογή μέτρων θωράκισης στους χώρους με ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση έτσι ώστε να σας δώσουμε 100% ασφαλείς χώρους στον ς χώρο με 99% μείωση της ακτινοβολίας σε όσους χώρους εσείς επιθυμείτε

Τέλος παρέχουμε σήμανση ασφαλούς χώρου από ΗΜΠ (ηλεκτρομαγνητικών πεδίων) 0

 

Ενέργειες :

1.Για κάθε χώρο που μετρήσαμε πιστοποιούμε την καταλληλότητα και την ασφάλεια του με βάση διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο υπόμνημα .
2.Το πόρισμα μπορεί να θεωρηθεί ως πιστοποιητικό αλλά και ως χάρτης ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης του κτηρίου.
3.Χρησιμοποιούμε κορυφαίο επαγγελματικό μετρητικό εξοπλισμό Γερμανικών και Αμερικάνικων εταιρειών :
4.Έγινε μελέτη των μετρήσεων και χαρακτηρίστηκε αναλυτικά επί της κατόψεως που μας παραθέσατε ο ηλεκτρομαγνητικός χάρτης του κτηρίου με εμφανή ειδική σήμανση. Για ασφαλείς χώρους «Πράσινοι κύκλοι» ενώ για βεβαρημένους από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χώρους «Κόκκινοι κύκλοι».
5.Την επιτόπια σήμανση αναλαμβάνει το προσωπικό συντήρησης σας αναρτώντας σημάδια σήμανσης που θα σας παρέχουμε.
6.Σας παρέχουμε πλήθος εγγράφων με διεθνή στοιχεία σχετικά με τις ακτινοβολίες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
7.Η μετρήσεις μας έχουν πιστοποίηση 1 χρόνου καθώς δεν γνωρίζουμε πότε και πώς θα αλλάξει ο Ηλεκτρομαγνητικός χάρτης της περιοχής με χρήση νέων κεραιοσυστημάτων και διατάξεων.
8.Βλέπε υπόμνημα ασφαλών ορίων

Δίκτυα WIMAX (WIFI) long rage δίκτυα για παροχή διαδικτύου στην κινητη τηλεφωνία

Ασύρματες κοινότητες ίντερνετ οπως διαφόρων πανεπιστημίων Ηρακλείου και Αθηνών

Κατασκευές κεραιών για χρήση σωμάτων ασφαλείας και διπλωματικών σωμάτωνκ.α.

Κεραίες και μικροκυματικές ζευξεις βιομηχανικών κτηρίων και επιχειρήσεωνκτλ.

Δορυφόροι και σημεία δορυφορικών ζεύξεων

 

 

Συσκευές εντός των οικιών για διάφορες χρήσεις όπως

Φούρνοι μικροκυμάτων

Συσκευές επιτήρησης των μωρών

Περιφερειακά Η/Υ όπως οι εκτυπωτές που συνδέονται με τους υπολογιστές ασύρματα

Κονσόλες παιχνιδιών ασύρματες

Aσύρματα Router

Aσύρματoi μεταγωγείς τηλεοπτικού σήματος

Συστήματα συναγερμού,

Ασυρματα πυρανίχνευσης

Ραδιοδίκτυα

Φουρνοι οικιακοί Low FQ

Μεγάλοι καταψύκτες με ισχυρους κινητήρες

Μετράμε .Radar παράκτιας Ναυτιλίας Αεροδρομίων στρατού

Με απλά λόγια το radar είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μας επιτρέπει να «βλέπουμε» τον γύρω μας χώρο στο σκοτάδι ή σε ομίχλη. Στην πραγματικότητα, είναι ένας πομποδέκτης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων που με κατάλληλες ηλεκτρονικές βαθμίδες μας βοηθά να παρατηρήσουμε πάνω στην οθόνη του τον περιβάλλοντα χώρο μας, ακτές, πλοία και αεροσκάφη κ.λπ. Μας δίνει ακόμη τη δυνατότητα να υπολογίζουμε αποστάσεις και διοπτεύσεις μεταξύ «στόχων» και του σκάφους μας. Ανάλογα με τη χρήση τους (π.χ. για προσέγγιση αεροσκαφών κ.λπ.) τα radar διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες.

Μετράμε σε :

Αεροδρόμια
Λιμάνια, μαρίνες
Μετεωρολογικές υπηρεσίες
Στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

Θωρακίζουμε κτηρια και ανιχνεύουμε Ηλετρομαγνητικά πεδια που βάλουν περιοχές, κτηρια και οικισμούς λόγω υπαρξης πάρκων Radar παράκτιας Ναυτιλίας Αεροδρομίων στρατού

Μετράμε Πάρκα κεραιών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μεταδόσεων

Α. Σταθμός: 'Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
B. Πάρκο Κεραιών: Καθορισμένος ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
Γ. Διαχειριστής πάρκου κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την οργάνωση και συντήρηση, καθώς κατά τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών.
Δ. Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.

Θωρακίζουμε κτηρια και ανιχνεύουμε Ηλετρομαγνητικά πεδια που βάλουν περιοχές, κτηρια και οικισμούς λόγω υπαρξης πάρκων κεραιών στην περιοχή ......

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ..................... Περισσότερα ---- >>>>>

Εταιρεία μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών

Μετρήσεις ακτινοβολιών κεραιών κινητής τηλεφωνίας 5G